Ragunda gamla kyrka

En känd man i östra Jämtland på 1800-talet var Erik Kämpe, född 1801-07-14 och död 1880-03-13. Han var fångförare, brännvinsfiskal, gevaldiger (poliskonstapel) i Ragunda. På 1850–60 talet var han landbonde på furirbostället i Östansjö, Håsjö. Han var gift med Ingrid Katarina Amreus, f. 1800-09-03. År 1843 natten mellan den 4 och 5 september förövades inbrott i Ragunda kyrkas sakristia och kort före i Håsjö kyrka, varvid åtskilligt av dessa kyrkors tillhörigheter fördes bort. Genast efter erhållen underrättelse skyndade Kämpe efter tjuvarna. Först begav han sig till Sundsvall där det hölls marknad och därefter till Hälsingland, där han hos en f.d. fjärdingsman påträffade ett av kyrktjuvarna även stulen häst, vilket genom byte med tjuvarna kommit i en fjärdingsmannens händer. Kommen tjuvarna på spåren återvänder Kämpe för att till ägaren för att återlämna den stulna hästen och överlägga om det fanns skäl för att fortsätta efterspaningarna, utan utsikt att få kostnader och besvär i mer eller mindre mån ersatta. Kämpe hade få för ändamålet redan tillryggalagt 74 mil vilken gjort plånboken tom. Den 17 januari påföljande år begav han sig ånyo på väg efter tjuvarna, vilkas spår han följde ända ner till Värmland, där han 11 och en halv mil nordväst om Karlstad äntligen nådde och fasttog dem. Efter rannsakningen slut räknade Kämpe att han med dessa brottslingars fasttagande och bringande till det förtjänta straffet rest 360 mil, varunder han mer än en gång behövt sin själsnärvaro för att undgå de många livsfarligheter som dessa resor inneburit. Under nära 30 års tid hade Kämpe varit fångförare i Ragunda varunder han uppdagat en stor mängd brottslingar och brott, däribland tvenne mord. År 1855 den 14:e juli blev han av länsttyrelsen förordnad till brännvinsfiskal och som sådan gjort 27 beslag och åtal för vilka alla de åtalade blivit bötfällda. Endast tvenne fångar har rymt vilka båda inom dygnet åter blivit fasttagna. Makarna hade två sönder, Olof, f. 1830-05-16, som tog efternamnet Nordenström och Anders Kämpe f. 1833-08-04. Bröderna koloniserade Kämpensborg kring 1860-talet. Senare flyttade föräldrarna till sonen Anders i Kämpensborg. Olof Nordenström blev känd bl. a för sina dikter och kallades allmänt för ”Kämp-Olle”. Anders Kämpe hade en son vid namn Simon Jonas Kämpe f. 1877-06-17 och kallades allmänt för ”Kämp-Ante”.

Not: De mord som Kämpe utredda var dels det som rörde Nils Håkansson och dels det i Övsjöbyn som utfördes av Per Nirsa. Kämpensborg hade tidigare namnet Gruvberget. Furirbostället är nu den gård där Olinder i Östansjö bor. Erik Kämpe flyttade till Mörtsjö skog/Gruvberget omkring 1870. Då hade en av sönerna, Olof, flyttat till Böle i Fors socken. Bostället som sedermera fick namnet Kämpensborg skänktes av staten för att öka bosättningen.

* Läs mer om Olof Nordenström inför tinget.

--> < /body>