Egen solenergi

TILLBAKA

Generellt att tänka på

1.Kolla säkringsnivån (och serviceledningen) så att den är tillräcklig för tänkt storlek på anläggningen (16A ger 10 kW, 20 A ger 13,8 kW, 25 A ger 17,2 kW, 63 A ger 43,5 kW, 100 A ger 69 kW osv).

2. Glöm inte att kontakta försäkringsbolaget.

3. Välj ett bra elhandelsföretag med generösa och långsiktiga villkor.

4. Kontrollera och säkerställ att priset är komplett.<

5. Få hjälp med skattereduktionen, hur den administreras.

6. Besök eller ring 2 - 3 referenser.

7. Var noga med att färdiganmä-lan till nätägaren görs innan drifttagning.

8. OBS! Det finns krav på att alla elektriska system i en byggnad ska besiktigas varje år. Specifikt i en solelsinstallation kan det gälla brandkårsbrytare, kopplingsboxar bör provas och skruvplintar provas.

9. Undvik all form av skugga.

10. Dimensionering av en anläggning styrs av många parametrar, t ex lönsamhet, önskad självförsörjnngsgrad, estetiska faktorer eller att man tror sig komma öka sin elkonsumtion i framtiden p g a elbil.

11. Om optimerare föreslås bör det motiveras, ofta behövs det inte.

12. Jämför priser i kostnad per instal-lerad effekt (kr/installerad kW)

13. Var eftertänksam vid val av entreprenadform. Vanligast är totalentreprenad (enligt ABT06) som innebär att erforderlig projektering överlåtes till entreprenören som sedan utför allt installationsarbete

14. Tänk på leverantörskedjan och producentansvaret

Särskild kravspecifikation för offerter

1.Säkerställ att offerten avser en komplett nyckelfärdig nätinkopplad solelsanläggning.

2. Kostnaderna ska delas upp på material (fabrikat ska anges) respektive arbete.

3. Garantivillkor för solceller (funktions- och produktgaranti, växelriktare och övriga komponenter ska framgå.

4. Betalningsvillkor.

5. Övriga leveransvillkor.

6. Anläggningen ska optimeras för maximal lönsamhet och lönsamhetsberäkningar bör redovisas, med hänsyn till egenanvändning.

7. Installation ska ske av behörig installatör och enligt rådande regelverk för elsäkerhet (företaget ska ha ett godkännande från Elsäkerhetsverket). Är installatören certifierad är det ett extra plus men inga krav.

8. Växelriktaren ska ha skydd mot tillfälliga spänningstoppar ((som t ex kan uppstå vid åska). Överspännngsskydd på likströmssidan av växelrikaren är önskvärt.

9. Skriv in funkt-ionskrav om maximala tillåtna värden för störning av antennpåverkan (EMC).

10. Det finns många krav och standarder som kan följas vad gäller solcellerna och övriga komponenter i anläggningen.

11. Solcellernas verkningsgrad och anläggningens pre-standa ska framgå, liksom beräknad täckningsgrad och egenanvändning.

12. Solpanelernas konstruktion ska framgå (polykristallina eller monokristallina, glas/plast alternativt glas/glaslaminat).

13. Infästningsmetod för solpanelerna ska redovisas (och vara anpassad till gällande förutsättnngar). Eventuell håltagning i tätskikt ska ske fackmannamässigt och dokumenteras.

14. Komplett dokumentation samt drifts- och skötselmanual ska ingå, med datablad över alla ingående komponenter.

15. Anläggningen ska följa gällande brandföreskrifter och krav på uppmärkning.

16. Begär i köpekontraktet ett återbesök efter 2 – 4 månaders drift, samt att en funktionskontroll görs, slutbetala först efter återbesöket.

17. Växelriktarens fabrikat, märkeffekt och verkningsgrad ska anges.

18. Det ska framgå hur kondensavrinningen från panelerna hanteras.

19. Genererad el ska kunna mätas kontinuerligt.

20. Erforderlig taksäkerhetsutrustning ska ingå i offerten. Viktigt att beakta tillgänglighet för inspektion vid brand, t ex gångbryggor och snörasskydd där så krävs. Vid större projekt bör en opartisk besiktning göras av en oberoende besittningsförrättare från t ex en av de större konsultbyråerna (WSP SWECO) eller motsvarande).

21. Komponenter som monteras utomhus ska vara väderbeständiga (Elsäkerhetsverkets IP-betecknng). Allt kablage ska vara skyddat för exponering av UV-strålning. Uppfästning av kablage och användande av kabelskydd på tak och ner till växelriktare ska framgå.